Alan Ross nowym dyrektorem generalnym firmy produkuj?cej procesory AMD

3 listopada, 2009

W poniedzia?ek ze stanowiska dyrektora generalnego spó?ki GlobalFoundries ust?pi? Hector Ruiz. Zmiany personalne maj? zwi?zek z oskar?eniami o wykorzystywanie poufnych informacji w obrocie papierami warto?ciowymi.

No Comments

Comments are closed.