Amerykanie inwestuj? w bezpiecze?stwo

27 października, 2009

W najbli?szych pi?ciu latach ameryka?ski rz?d zamierza znacz?co zwi?kszy? ?rodki przeznaczane na zabezpieczenie systemów informatycznych. Do 2014 r. wydatki na bezpiecze?stwo maj? rosn?? ?rednio o 8,1% rocznie – czyli znacznie szybciej, ni? ogólne wydatki na IT.

No Comments

Comments are closed.