Azure i Windows 7 b?d? bardziej przyjazne dla ?rodowiska Ecplise

29 października, 2009

We wspó?pracy z mniejszymi firmami Microsoft zamierza zwi?kszy? dost?pno?? w?asnych technologii dla programistów korzystaj?cych z narz?dzi Eclipse. Podejmowane dzia?ania maj? doprowadzi? u?atwienia implementacji funkcji nowych systemów.

No Comments

Comments are closed.