Carl Icahn rezygnuje ze stanowiska w zarz?dzie Yahoo

26 października, 2009

Ameryka?ski inwestor, który w ubieg?ym roku aktywnie dzia?a? na rzecz zmian w strukturze organizacyjnej i strategii Yahoo, zrezygnowa? ze stanowiska cz?onka zarz?du koncernu. W ci?gu ostatniego roku Carl Icahn aktywnie anga?owa? si? m.in. w dzia?ania zmierzaj?ce do reorganizacji firmy i zmiany strategii rynkowej koncernu.

No Comments

Comments are closed.