DB Schenker b?dzie korzysta? z rozwi?za? kadrowych firmy Macrologic

6 listopada, 2009

Oprogramowanie firmy Macrologic zast?pi wykorzystywane wcze?niej rozwi?zania wspieraj?ce zarz?dzanie kadrami w polskim oddziale firmy Schenker. Wdro?one modu?y systemu Xpertis zostan? zintegrowane z wykorzystywanym przez koncern systemem SAP.

No Comments

Comments are closed.