IBM dla mobilnych i mówi?cych przegl?darek

28 października, 2009

In?ynierowie z Tokio opracowali narz?dzie umo?liwiaj?ce webmasterom proste dostosowywanie tradycyjnych stron WWW do wymogów mówi?cych i mobilnych przegl?darek. Deweloperzy mog? teraz decydowa? w jakiej kolejno?ci tre?? strony b?dzie prezentowana u?ytkownikom, którzy jej ods?uchuj?.

No Comments

Comments are closed.