Infor FMS SunSystems u dostawcy us?ug outsourcingu

Październik 7, 2009

Firma Hogart przeprowadzi wdro?enie systemu finansowego Infor FMS SunSystems w warszawskiej firmie Ever Grupa i spó?kach zale?nych. Projekt wdro?eniowy ma by? zako?czony w styczniu przysz?ego roku. Warto?ci kontraktu nie podano.

No Comments

Comments are closed.