Infovide-Matrix lepiej ni? przed rokiem
6256 / Listopad 9, 2009

Po trzech kwarta?ach br. zysk netto Grupy Infovide-Matrix przekracza 8,5 mln z? i jest o 11 proc. wy?szy od wyniku za dziewi?? miesi?cy ubieg?ego roku. Wed?ug przedstawicieli spó?ki motorem nap?dowym wzrostu sprzeda?y s? przychody z us?ug, które stanowi? 79 proc. wp?ywów Infovide-Matrix.