JDA Software po raz drugi chce kupi? i2 Technologies
6316 / Listopad 9, 2009

Kierownictwo ameryka?skiej firmy JDA Software ponownie z?o?y?o ofert? zakupu firmy i2 Technologies. Fuzja firm wyspecjalizowanych w rozwi?zaniach wspieraj?cych zarz?dzanie ?a?cuchem dostaw mia?aby przynie?? oszcz?dno?ci finansowe i pozwoli? na rozszerzenie oferty. To druga tego typu propozycja w ci?gu ostatniego pó?rocza. Transakcja zapowiedziana w sierpniu ubieg?ego roku nie dosz?a do skutku.