SAP: Nie ingerujemy w dzia?ania KE dotycz?ce fuzji Oracle i Sun
6428 / Listopad 12, 2009

Wed?ug przedstawicieli niemieckiego koncernu informacje na temat rzekomego zaanga?owania SAP w dzia?alno?? Komisji Europejskiej s? nieprawdziwe. Zako?czone niepowodzeniem próby nawi?zania dialogu z kierownictwem ameryka?skiego giganta mia?y dotyczy? wy??cznie przysz?o?ci technologii Java i platformy bazodanowej Oracle.