InsERT Navireo w bran?y kosmetycznej
6524 / Listopad 13, 2009

Najnowszy system ERP wroc?awskiej firmy wdro?ono w kluczowych dla dzia?alno?ci firmy Activ obszarach biznesowych. Activ jest jednym z najwi?kszych w Europie dostawców sprz?tu kosmetycznego. Za przeprowadzenie wdro?enia odpowiada?a firma LEO.