Intel i AMD ko?cz? wieloletni spór
6536 / Listopad 13, 2009

Intel i AMD dosz?y do porozumienia i og?osi?y, ?e ko?cz? trwaj?cy od wielu lat spór dotycz?cy takich kwestii, jak ochrona w?asno?ci intelektualnych, patenty i licencje. Porozumienie przewiduje, ?e Intel zap?aci firmie AMD odszkodowanie w wysoko?ci 1,25 mld USD i godzi si? respektowa? w przysz?o?ci uzgodnione przez obie strony metody post?powania. Analitycy s?dz?, ?e porozumienie mo?e rozwi?za? szereg problemów z jakimi borykaj? si? u?ytkownicy zainteresowani technologiami wirtualizowania serwerów.