Informatyka szklan? kul? dla biznesu
6616 / Listopad 16, 2009

Narz?dzia informatyczne maj? by? najwa?niejszym or??em w walce z coraz bardziej nieprzewidywalnymi zmianami otoczenia gospodarczego. Statystycznie a? o?miu na dziesi?ciu mened?erów wy?szego szczebla uwa?a, ?e post?puj?ce zmiany gospodarcze wymusz? wi?ksze ukierunkowanie technologii IT na potrzeby rynkowe. Takie wnioski niesie badanie przeprowadzone na zlecenie HP.