Forrester: Nadszed? czas na weryfikacj? skutków outsourcingu
6748 / Listopad 17, 2009

Zdaniem analityków firmy Forrester Research obecnie wiele firm weryfikuje rzeczywiste skutki wykorzystywania wdro?onych na fali kryzysu us?ug outsourcingu IT. Mimo zró?nicowanego podej?cia do outsouringu us?ug IT spada zainteresowanie zewn?trznymi us?ugami doradczymi.