W stron? procesów i spo?eczno?ci
6772 / Listopad 17, 2009

Niemiecki gigant zamierza w wi?kszym stopniu koncentrowa? si? na informatycznej obs?udze procesów biznesowych i wspieraniu spo?eczno?ci u?ytkowników biznesowych.