Gartner: Transfery pieni??ne przysz?o?ci? telefonów komórkowych
6840 / Listopad 20, 2009

Niewykluczone, ?e w ci?gu najbli?szych 4 lat telefonom komórkowym przyb?dzie zastosowa?. Wed?ug analityków firmy Gartner rozwi?zania oprogramowanie umo?liwiaj?ce wykonywanie bezpiecznych i szybkich transferów gotówki do 2012 roku znajdzie si? w gronie 10 najpopularniejszych zastosowa? komórek.