Bierny klient
6956 / Listopad 24, 2009

Prawo nak?ada obowi?zki nie tylko na wykonawców systemów IT, lecz równie? na zamawiaj?cych. W przypadku odmowy wspó?pracy ze strony zamawiaj?cego, wykonawca mo?e nawet odst?pi? od umowy.