Zoptymalizowane zarz?dzanie sprz?tem w Netii
7172 / Listopad 26, 2009

Od sierpnia br. w Netii dzia?a nowe rozwi?zanie usprawniaj?ce proces rezerwacji sprz?tu telekomunikacyjnego. Dzi?ki integracji niektórych funkcji ?rodowiska pracy zespo?owej z systemem SAP mo?liwe sta?o si? m.in. ograniczenie kosztów zwi?zanych z konieczno?ci? posiadania sprz?tu wykorzystywanego do realizacji projektów technicznych. Za uruchomienie systemu odpowiadali konsultanci firmy Hicron Consulting.