Fujitsu i NetApp rozszerzaj? wspó?prac?
7288 / Listopad 30, 2009

Fujitsu i NetApp og?osi?y, ?e pog??biaj? globaln? wspó?prac?, w ramach której b?d? integrowa? swoje rozwi?zania, co ma zaowocowa? pojawieniem si? na rynku systemów pami?ci masowych szeregu nowych produktów oraz us?ug.