Technologia RIA: bogate mo?liwo?ci rozwoju
7372 / Listopad 30, 2009

Rozwi?zania nale??ce do rodziny Rich Internet Applications (RIA) wcze?niej czy pó?niej pojawi? si? w wi?kszo?ci organizacji. Dzisiaj dominuj? g?ównie w portalach internetowych, ale coraz cz??ciej wykorzystywane s? te? w zastosowaniach biznesowych.