Trudny rozwój e-spo?ecze?stwa w Polsce
7528 / Grudzień 3, 2009

Rok po przyj?ciu Strategii rozwoju spo?ecze?stwa informacyjnego okazuje, ?e. stworzyli?my wiele dokumentów, ustaw i rekomendacji. Mimo to wci?? mamy pseudo e-urz?dy, w których lekcewa?y si? obywateli.