Ma??e?stwo z rozs?dku
7668 / Grudzień 8, 2009

Nowe technologie s? dzisiaj g?ównym czynnikiem wp?ywaj?cym na post?p gospodarczy, spo?eczny i technologiczny. Ci?gle jednak w Polsce ich wykorzystanie jest niedostateczne. W tej sytuacji CIO w firmach mog? by? swoistym motorem innowacyjno?ci.