Dla du?ych i dla ma?ych
8076 / Grudzień 15, 2009

Wirtualizacja zasobów storage, okre?lana równie? mianem wirtualizacji blokowej, udowodni?a ju? swoj? warto?? w du?ych ?rodowiskach korporacyjnych. Jako standardowa us?uga w wielu centrach przetwarzania danych, wirtualizacja zasobów mo?e by? równie? remedium na wiele problemów wyst?puj?cych w ma?ych i ?rednich przedsi?biorstwach.