Dla ka?dego co? nowego
8100 / Grudzień 15, 2009

Praktycznie wszyscy producenci systemów ERP zapowiadaj? na przysz?y rok nowe funkcjonalno?ci, odpowiadaj?ce specyficznym wymaganiom ró?nych bran?. Kolejne wersje systemów maj? by? równie? coraz ?atwiejsze w obs?udze.