Mi?dzy produkcj? a planowaniem
8104 / Grudzień 15, 2009

Zintegrowane systemy wspomagaj?ce zarz?dzanie wywodz? si? od oprogramowania u?atwiaj?cego planowanie potrzeb produkcyjnych. Zdecydowana wi?kszo?? z nich nie doczeka?a si? jednak standardowej funkcjonalno?ci, u?atwiaj?cej zarz?dzanie przebiegiem produkcji. Luk? t? wype?niaj? systemy klasy MES.