Niech kupuj?cy strze?e si?!
8108 / Grudzień 15, 2009

Oprogramowanie wspieraj?ce zarz?dzanie produkcj? by?o opó?nione w stosunku do wiod?cych koncepcji w zarz?dzaniu o 40 lat ju? w latach 60. Obecnie jest nawet gorzej, gdy? dopiero teraz wspierane s? w odpowiedni sposób techniki zarz?dzania produkcj?, opracowane w latach 50.