W poszukiwaniu ?róde? przewagi
8116 / Grudzień 15, 2009

Dostarczanie przez systemy wczesnego ostrzegania informacji o zjawiskach i procesach oraz prawdopodobie?stwie ich rozwoju, powinno umo?liwi? kierownictwu firmy szybkie i elastyczne reagowanie na nadci?gaj?ce zmiany.