Elastyczno?? w praktyce
8124 / Grudzień 15, 2009

Trzy ca?kiem ró?ne firmy, trzy odmienne bran?e i trzy wdro?enia referencyjne potwierdzaj?ce du?e mo?liwo?ci dopasowania systemu do potrzeb konkretnej organizacji.