Przychody Oracle o 4 proc. w gór?
8268 / Grudzień 18, 2009

Koncern Oracle zanotowa? pierwszy wzrost sprzeda?y po pó?rocznym spadku przychodów. W drugim kwartale obecnego roku rozliczeniowego obroty Oracle wynios?y ok. 5,9 mld USD. Istotny wp?yw na wzrost przychodów koncernu mia?y jednak zmiany kursów walutowych.