Comarch ambitnie za granic?
8320 / Grudzień 21, 2009

W przysz?ym roku GK Comarch zamierza agresywnie realizowa? strategiczne plany rozwoju. Zak?adaj? one m.in. umocnienie pozycji i postrzegania marki na rynkach zagranicznych, uczestnictwo w mi?dzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Niewykluczone s? kolejne przej?cia.