ATM dostanie 72 mln z? dofinansowania na rozwój Centrum Innowacji
8364 / Grudzień 21, 2009

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dotyczy realizowanego przez spó?k? projektu zak?adaj?cego stworzenie Centrum Innowacji ATM. O?rodek ma zajmowa? si? tworzeniem i wdra?aniem us?ug opartych na nowoczesnych technologiach telekomunikacyjnych i informatycznych.