Oracle pozwany za narz?dzia wykorzystywane w pracach nad Fusion Apps
8624 / Grudzień 28, 2009

Przedstawiciele firmy MB Technologies twierdz?, ?e koncern Oracle przekroczy? warunki przej?tych od Hyperiona licencji m.in. na narz?dzia programistyczne Bindows. Wed?ug przedstawionych dowodów s? one bezprawnie wykorzystywane do tworzenia cz??ci interfejsu oprogramowania biznesowego wchodz?cego w sk?ad nowego pakietu Fusion Apps.