Noworoczne porz?dki w Grupie ATM
8628 / Grudzień 28, 2009

ATM sprzedaje udzia?y w spó?ce Cineman i zamyka spó?k? iloggo. Dzia?ania te maj? na celu skupienie si? na swojej dzia?alno?ci podstawowej w zakresie ?wiadczenia us?ug telekomunikacyjnych i informatycznych.