MPWiK Wroc?aw z autorskimi rozwi?zaniami ABG

4 listopada, 2009

Miejskim Przedsi?biorstwie Wodoci?gów i Kanalizacji we Wroc?awiu zako?czy?o si? wdro?enie systemu billingowego, oprogramowania do zarz?dzania obiegiem dokumentów, aplikacji do windykacji oraz rozwi?zania do obs?ugi wodomierzy. Autorskie systemy ABG zosta?y zintegrowane z dzia?aj?cym we wroc?awskim MPWiK systemem ERP firmy IFS.

No Comments

Comments are closed.