Przestali?my masowo kupowa? komórki

2 listopada, 2009

Wed?ug danych IDC za III kw. bie??cego roku nie kupujemy ju? tak ch?tnie telefonów komórkowych, jak mia?o to miejsce rok temu. W stosunku do III kw. ubieg?ego roku sprzeda? spad?a o 6 proc., a pierwsze oznaki polepszenia koniunktury dopiero nadchodz?. Liderem wci?? pozostaje Nokia, ale najbardziej dynamicznym pod wzgl?dem powi?kszania swoich udzia?ów rynkowych jest koncern LG.

No Comments

Comments are closed.