SAP: kolejny kwarta? wzrostu rentowno?ci

28 października, 2009

W skali roku niemal o jedn? trzeci? spad?y wp?ywy SAP z tytu?u sprzeda?y licencji. Jednak pomimo spadku przychodów niemiecki koncern zamkn?? ten okres rozliczeniowy zyskiem netto o 12 proc. wy?szym ni? w analogicznym okresie ubieg?ego roku. W trzecim kwartale br. mar?a operacyjna koncernu wzros?a o 2 pp.

No Comments

Comments are closed.