SKTools 4.4 – przyspiesz i optymalizuj komórk? Windows Mobile

8 października, 2009

SKTools 4.4 to uniwersalne narz?dzie diagnostyczne, konfiguracyjne, optymalizacyjne i naprawcze dla ka?dego u?ytkownika telefonu z Windows Mobile. SKTools umo?liwia czyszczenie rejestru, wykrywanie zduplikowanych plików, zwolnienie zaj?tej pami?ci RAM czy stworzenie kopii zapasowej palmofonu.

No Comments

Comments are closed.