Sprawd?, które Twoje dane s? chronione!

29 października, 2009

Pewnych wskazówek odno?nie interpretacji poj?cia danych osobowych w kontek?cie u?ytkownika urz?dzenia pod??czonego do sieci komputerowej, w tym Internetu, udziela Opinia 1/2008 dotycz?ca zagadnie? ochrony danych zwi?zanych z wyszukiwarkami internetowymi, przyj?ta 4 kwietnia 2008 r. przez Grup? Robocz? Art. 29 ds. ochrony danych osobowych.

No Comments

Comments are closed.