Zmiany w zarz?dzie i nowa strategia ArchiDoc

7 października, 2009

Z pocz?tkiem wrze?nia stanowisko prezesa spó?ki ArchiDoc obj?? Konrad Rochalski. Równocze?nie powo?ano rad? nadzorcz?, której przewodnicz?cym zosta? Piotr Cholewa, dotychczasowy prezes spó?ki. Zmiany w zarz?dzie maj? pomóc w realizacji nowej strategii ArchiDoc. Planowane s? równie? akwizycje.

No Comments

Comments are closed.