Zobacz jak wygl?da Microsoft Exchange 2010

30 października, 2009

W?ród funkcjonalno?ci Exchange 2010 znajdzie si? mo?liwo?? rozdzielenia u?ytkowników mi?dzy lokalny system a us?ug? Microsoft Exchange Online.

No Comments

Comments are closed.